đất đai Tag

Vietlinklaw > Posts tagged "đất đai"
Các tường hợp nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp nhà nước thu hồi đất

Căn cứ pháp lý: - Luật đất đai năm 2013; - Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; - Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;...

Continue reading