Nguyễn Kim Phương

Vietlinklaw > Nguyễn Kim Phương

Nguyễn Kim Phương

Cố vấn cao cấp

0904.348.669

phuongnk@vietlinklaw.com

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Kim Phương là cố vấn tại luật Vietlink. Trước khi gia nhập Vietlink, ông Phương đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp, Ông đã được bổ nhiệm làm Chuyên viên cao cấp, Giám đốc – Vụ trưởng, Trung tâm dữ liệu, thông tin và thống kê thi hành án dân sự, Ông đã từng kinh qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án.