Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Vietlinklaw > Tư vấn đầu tư  > Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư nước ta về các dự án đầu tư ở nước ngoài. Khi muốn chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận này, các bạn phải thực hiện thủ tục chấm dứt tại cơ quan chức năng. Ngay bây giờ, Vietlink Law sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết thủ tục này.

1. Các trường hợp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 64, Luật đầu tư 2020, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực trong trường hợp sau đây:

– Khi nhà đầu tư quyết định sẽ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài

– Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật tại nước tiếp nhận đầu tư.

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động đã được nêu rõ trong hợp đồng và điều lệ doanh nghiệp.

– Khi nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho các nhà đầu tư nước ngoài.

– Khi quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo như tiến độ đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không có thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

– Khi tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật tại nước tiếp nhận đầu tư.

– Theo bản án, quyết định của Tòa án và phán quyết trọng tài.

Khoản 2, Điều 64 luật này cũng nêu rõ, Nhà đầu tư có trách nhiệm phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài theo quy định của pháp luật tại nước tiếp nhận đầu tư, đồng thời phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2

Mẫu Giấy chứng nhận cần chấm dứt hiệu lực

2. Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

2.1. Điều kiện chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Để chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, các nhà đầu tư phải đáp ứng được điều kiện chính là thực hiện thanh lý dự án tại nước ngoài trước khi thực hiện thủ tục. Sau khi xét thấy đã đủ điều kiện thì các nhà đầu tư chuẩn bị 2 bộ hồ sơ trong đó có 1 bộ gốc gửi về cơ quan thực giải quyết thủ tục chính là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.2. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đang ký đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2

Văn bản đề nghị theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bản gốc

– Quyết định chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định trong Điều 59, Luật Đầu tư 2020.

– Các giấy tờ, tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

– Tài liệu chứng minh được nhà đầu tư đã hoàn thành việc kết thúc, thanh lý dự án và chuyển toàn bộ tiền bạc, tài sản, các khoản thu từ khi kết thúc, thanh lý dự án về nước theo quy định tại Điều 88, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cụ thể:

+ Ngay sau khi kết thúc hoạt động đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư phải thanh lý dự án đã đầu tư theo quy định của pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

+ Trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định pháp luật tại quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư liên quan đến hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.

+ Trong trường hợp nếu có nhu cầu kéo dài thời hạn quy định tại khoản 2, Điều 88 của nghị định này thì chậm nhất là 15 ngày trước ngày hết hạn, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và có nêu rõ lý do gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét và quyết định. Việc gia hạn này được thực hiện không quá một lần và không quá 6 tháng. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kéo dài thời hạn của nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời nhà đầu tư về việc gia hạn thời hạn chuyển về nước tất cả các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.

+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đã hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư ở nước ngoài và chuyển về nước toàn bộ những khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án nếu có, nhà đầu tư cần làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 89, của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

2.3. Thời hạn giải quyết

– Trường hợp nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của chủ đầu tư.

2.4. Trình tự thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

– Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải được làm rõ thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ.

– Trong 15 này kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thiện và đã hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận này gửi đến nhà đầu tư, đồng thời sao gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ quản lý ngành, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân nơi nhà đầu tư cư trú hoặc đặt trụ sở chính, Cục thuế tỉnh, thành phố/Chi Cục thuế nơi đăng ký thuế và cơ quan đại diện chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước).

Mẫu quyết đinh chấm dứt hiệu lực của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

Mẫu quyết đinh chấm dứt hiệu lực của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

–  Hồ sơ có thể gửi đi thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước cụ thể là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Căn cứ pháp lý

Các thông tin về chấm dứt dứt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đươc căn cứ vào các văn bản pháp luật sau:

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ban hành ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

4. Tổng kết

Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là trách nhiệm của các nhà đầu tư. Đồng thời nó cũng nhàm giúp bảo vệ quyền và lợi ích của các bạn trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Nếu có bất cứ vướng mắc nào về thủ tục này nữa, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

================

Công ty Luật Vietlink

▪ Địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

▪ Hotline: 0914.929.086

▪ Email: hanoi@vietlinklaw.com

▪ Website: vietlinklaw.vn

 

Related Posts