Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Vietlinklaw > Tư vấn pháp luật  > Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm rất nhiều nội dung cần thực hiện. Đây là một lợi giấy tờ rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên trong quá trình lưu giữ, nó có thể bị hư hỏng hoặc thất lạc. Vậy làm thế nào để được cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm? Hãy cùng theo giỏi bài viết này nhé!

1. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là gì?

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm. Trong đó, hoạt động dịch vụ việc làm sẽ bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung cấp và tuyển lao động theo yêu cầu cho người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc chỉ có thể bắt đầu làm dịch vụ sau khi đã được cấp giấy phép.

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

2. Các trường hợp được cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Dựa trên điều 20 của Nghị định 23/2021/NĐ-CP, các doanh nghiệp được đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dịch trong những trường hợp sau đây:

a) Thay đổi một trong các nội dung có trong giấy phép đã được cấp trước đó như: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính (nhưng vẫn phải nằm trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép); người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Xin cấp lại khi giấy phép bị mất;

c) Trường hợp giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép.

d) Trường hợp cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép.

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép hoạt động việc làm là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Để làm thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như sau:

a) 01 Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP

b) Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép thì cần có 1 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao của giấy phép, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP

c) Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, các bạn cần chuẩn bị các văn bản sau:

– Lý lịch tự thuật của người đại diện cho doanh nghiệp theo pháp luật đúng theo Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì có thể thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

Lưu ý là các văn bản phải được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được phiên dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

– 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định tại điểm C, khoản 3, Điều 14. Hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hay quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau.

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo pháp luật).

Nếu các văn bản này là văn bản của nước ngoài thì phải được phiên dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

d) Giấy phép đã được cấp trước đó đối với trường hợp :

– Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

–  Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép.

4. Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

4.1 Đối với trường hợp cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP ; văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP ; giấy phép đã được cấp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước đây;

Văn bản xin cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

b) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới để đề nghị cấp lại giấy phép;

c) Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ được quy định tại điểm a khoản này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới có văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và xác nhận về các điều kiện không bị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp;

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép có ý kiến trả lời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động tại địa bàn và gửi kèm bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới.

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 23/2021/NĐ-CP , cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi và thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới;

e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4.2. Đối với các trường hợp còn lại

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp lại giấy phép.

b) Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

5. Căn cứ pháp lý

– Luật Việc làm ngày 16 /11/2013;

– Nghị định 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 nghị định quy định chi tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

– Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội.

6. Tổng kết

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ kinh doanh nhìn chung cũng khá là phức tạp. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn nắm rõ hơn những thông tin hữu ích về vấn đề này. Nếu cần tư vấn thêm về các thủ tục pháp lý, pháp luật hãy liên hệ với chúng tôi qua:

CÔNG TY LUẬT VIETLINK

Trụ sở: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh tại TP.HCM: 602, Lầu 6, tòa nhà số 60 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP HCM

Hotline/zalo: 0914.929.086

Email: hanoi@vietlinklaw.com

Website: vietlinklaw.com

Related Posts